Aloitussivulle     eLearning     DidaNet Moodleen     DidaNet aineistot     Kouluttajille     Yhteystiedot    

Muistelus Didanetin taustasta ja synnystä

Atk-järjestelmien yleistymisestä

Viime vuosituhannen lopulla, 1990-luvun puolivälin tienoissa, alkoi henkilökohtainen tietokone, PC, olla jo kohtuullisen tavanomainen muuallakin, kuin oppilaitoksissa ja tietotekniikkayrityksissä. Laitteiden kapasiteetit olivat jo kasvaneet suorastaan hämmästyttäviksi: muistikoko oli jo muutaman megatavun luokkaa. Kiintolevyjen kapasiteetin ilmaisemisessa oltiin siirtymässä megatavuista gigatavuihin. Tiedonsiirrossa tavallisin tapa oli modeemiyhteys, jossa tiedonsiirtonopeus oli useimmiten 28 tai 56 Kb sekunnissa.

Yliopistot, korkeakoulut ja vähitellen myös muut oppilaitokset olivat voineet käyttää nettiä jo 1990-luvun alkuvuosina. Vuosikymmenen puolivälissä netin käyttömahdollisuus oli laajentunut jo oppilaitosten ulkopuolellekin.

Tietokoneavusteinen opetus oli keskusteluissa usein esillä, mutta tietokoneen käyttäminen opetustarkoituksiin rajoittui useimmissa tapauksissa vain luentokalvojen tekemiseen ja tavanomaisten tekstidokumenttien laatimiseen.

Opiskelijoille yrittäjyyttä ja atk-taitoja samalla kurssilla

Näihin aikoihin, 1990 -luvun puolivälin tienoilla järjestettiin Tunturi-Lapissa yrittäjäkurssi, jonka tavoitteena oli tavanomaisten yrittäjyyteen valmentavien taitojen lisäksi antaa opiskelijoille myös tietoteknisiä valmiuksia.

Jokainen opiskelija sai käyttöönsä oman tietokoneen. Koulutus alkoi lyhyellä atk-peruskurssilla, jonka jälkeen "koneet kainaloon ja kotiin". Tästä eteenpäin opiskelua jatkettiin osin perinteisin menetelmin kontaktiopetuksena, osin internetin, sähköpostin ja muiden viestintävälineiden avulla. Perinteistä kontaktiopetusta pyrittiin korvaamaan etäopiskelulla ennen muuta pitkien välimatkojen takia.

Kokeilu onnistui hyvin. Opiskelijat ottivat uuden koulutus- ja opiskelutavan innolla vastaan. Tästä rohkaistuneena aloitettiin muutaman viikon kuluttua toisen, samalla tavoin järjestetyn kurssin opinnot.

Tietotekniikka mukana kaikilla kursseilla

Hyvät kokemukset edellä kerrotuista kursseista luonnollisesti rohkaisivat ja ohjasivat uusien opetustapojen käyttöön ottamiseen. "Luentokalvoja" laadittaessa niiden rakenteeseen ja sisältöön vaikutti vahvasti alitajuinen (?) tietämys siitä, että niitä tullaan käyttämään keskeisenä aineistona myös verkko-opiskelussa. Näin siitäkin huolimatta, että tuohon aikaan verkossa tapahtuva opiskelu oli sekä opiskelijoille että opintojen ohjaajille vielä yleensä melko vieras ajatus.

Kokemukset internetistä ja tietotekniikasta yleensä aktiivisena osana koulutusta olivat hyviä. Nopeasti tämä johdatteli siihen, että verkko muodostui keskeiseksi työvälineeksi kaikilla kursseilla, myös niillä perinteisin tavoin järjestetyillä. Netti ja tietotekniikka oli koulutuksessa aktiivisesti mukana liitutaulun ja muiden av-välineiden ohessa ja niiden veroisena työvälineenä.

Luennot, harjoitustehtävät, niiden vastaukset, lukusuunnitelmat ja yleensä kaikki kurssilla syntyvät dokumentit pantiin verkkoon opiskelijoiden saataville myöhempää tarvetta varten.

Kurssikohtaisten aineistojen oheen alkoi syntyä yleiseen käyttöön soveltuvaa aineistoa.

Didanetin synty

Edellä mainittu materiaalivarasto oli muodostunut vähitellen yrittäjyyttä ja yritystoiminnan eri osa-alueita käsittelevien kurssien tuloksena. Tässä vaiheessa se oli hajallaan ja kaipasi järjestämistä. Se tarvitsi "sateenvarjon", jonka alle voisi kertyneen aineistoon koota järjestelmälliseksi materiaalikirjastoksi.

DidaNet merkittiin kaupparekisteriin 10.4.2002.

Palvelukokonaisuus muotoutuu

Yrityksen perustaminen kirkasti toiminta-ajatuksen ja antoi jatkolle selkeän suunnan. Yksinkertaisesti: "DidaNet on täyden palvelun toimija verkko-opetuksen alalla. Se tuottaa ja tarjoaa verkko-opiskeluun soveltuvaa koulutusaineistoa, kurssien ohjauspalveluita ja verkko-opiskelussa tarvittavan teknisen ympäristön." Kertynyt aineisto on nyt järjestetty systemaattiseksi materiaalikirjastoksi. Siitä on edelleen valmistettu yrittäjyyden ja yritystoiminnan koulutusaloja tukevia kurssikokonaisuuksia, joista on helppo räätälöidä kursseja kulloistakin erityistarvetta varten.

Koulutusaineiston tarjonnan lisäksi DidaNet tarjoaa myös opintojen ohjauspalvelut halutussa laajuudessa aina täysin itsenäiseen kurssien toteutukseen saakka.

Kurssit on sijoitettu Moodle -oppimisalustalle, joka toimii DidaNetin omassa, hyvin varmistetussa palvelinympäristössä. Näin DidaNetin asiakkaan ei tarvitse kantaa huolta tietotekniikasta eikä sen toimivuudesta.

© Hannu Mattila, muokattu viimeksi 05.01.2008 - Sivujen ulkoasu Emilia Mattila - Valid HTML 4.01 Strict